Blancpain กับพันธกิจเพื่อท้องทะเล

0
- Advertisement -

วันที่ 8 มิถุนายนของทุกปีถือเป็นวันมหาสมุทรโลก แต่ปีนี้มีความพิเศษยิ่งขึ้น เพราะบลองแปง (Blancpain) ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์การสหประชาติ ในการจัดงานวันมหาสุมทรโลก 2021 (United Nations World Oceans Day)

ในฐานะพันธมิตรด้านการจัดแสดง ซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยหัวเรือใหญ่อย่างหน่วยกิจการและกฎหมายทางทะเล (Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea หรือ DOALOS) ร่วมกับองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างโอเชียนนิค โกลบอล (Oceanic Global) นอกจากนี้ Blancpain ยังได้ร่วมสนับสนุนและต้ังตารอการจัดประกวดภาพถ่ายและการจัดคอนเสิร์ตเนื่องในวันมหาสุมทรโลกอีกด้วย

Blancpain Ocean Commitment

Blancpain กับพันธกิจเพื่อท้องทะเล

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2021 ทั่วโลกจะร่วมเฉลิมฉลองให้กับท้องทะเลกัน อีกคร้ังถึงความสำคัญที่มีต่อมวลมนุษย์ เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการช่วยกันปกปักรักษา และหาวิธีทางอนุรักษ์มหาสมุทร การรณรงค์เช่นนี้เป็นการร่วมมือกับระดับท้องถิ่นโดยตรง ซึ่งเป็นที่มาของธีมงานวันมหาสมุทรโลก 2021 นั่น คือ “The Ocean : Life and Livelihoods” (“ท้องทะเล คือชีวา ให้พึ่งพาและอาศัย”)

Blancpain Ocean Commitment

Blancpain Ocean Commitment

Blancpain ให้ความสำคัญกับการให้คนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้อย่างมาก ซึ่งสิ่งนี้เป็นรากฐานของโครงการสำรวจใต้สมุทรและโครงการอนุรักษ์มากมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจบลองแปง โอเชี่ยน คอมมิตเมนต์ (Blancpain Ocean Commitment)

นอกจากพันธกิจเหล่านี้แล้ว บลองแปงยังภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้เผยแพร่ความงดงามของท้องทะเลให้แก่สาธารณชนเพื่อสร้างการรับรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านภาพถ่ายจากใต้น้ำ ในงานวันมหาสมุทรโลกปี 2013 Blancpain ได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายในชื่อ “Oceans” ขึ้นที่อาคารสำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนิวยอร์กโดยแสดงผลงานภาพถ่ายจากหนงัสือชุด Edition Fifty Fathoms รวมถึงบรรดาภาพถ่ายจากภารกิจ Pristine Seas รวมถึงโครงการ Gombessa expeditions ซึ่ง Blancpain เป็นผู้ร่วมจัดตั้งทั้ง 2 ภารกิจนี้ขึ้นจากความสำเร็จของงานในคร้ังนั้น

องค์การสหประชาชาติจึงไดจ้ดังานแสดงภาพถ่ายข้ึนอีกในปีถัดไป เพื่อเป็นการฉลองให้กับวันมหาสุมทรโลก และตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา บลองแปงก็ได้ให้การสนับสนุนพันธกิจนี้อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในปี ที่แล้ว งานในวันที่ 8 มิถุนายนจึงจัดขึ้นในรูปแบบอีเวนท์ออนไลน์ ที่มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่าหลายแสนคนทั่วโลก ทำให้วันมหาสมุทรโลกเป็นหมุดหมายสำคัญในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ท้องทะเล บลองแปงเชื่อมั่นอย่างยิ่งในพลังของการจัดงานดังกล่าว จึงได้ให้การสนับสนุนองคก์ารสหประชาชาติอีกคร้ังในงานปี 2021 นี้

วันมหาสมุทรโลก2021

Blancpain Ocean CommitmentBlancpain Ocean CommitmentBlancpain Ocean CommitmentBlancpain Ocean Commitment

องคก์ารสหประชาชาติได้จัดตั้งให้วันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันมหาสมุทรโลก และมีการจัดงานขึ้นทุกปีโดยร่วมกับหน่วยกิจการและกฎหมายทางทะเล (หน่วยงานกฏหมาย) รวมถึงองค์กรโอเชียนนิค โกลบอล ซึ่ง

งานนี้เปิดโอกาสให้ได้เน้นย้ำถึงบทบาทความสำคัญของท้องทะเลและยังทำให้ได้เข้าใจถึงแนวทางการมีปฏิสัมพันธ์กับท้องทะเลอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น ธีมงานปี 2021 คือ “The Ocean: Life and Livelihoods” ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความอัศจรรยข์องมหาสมุทรที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตของเรา ให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกได้พึ่งพาอาศัย

มาร่วมฟังเรื่องราวต่างๆ จากเหล่าผู้นำทางความคิด, บุคคลผู้มีชื่อเสียง, พันมิตรจากสถาบันต่างๆ, เสียงสะท้อนจากชุมชน, เจ้าของกิจการ และผู้เชี่ยวชาญด้านนความหลากหลายทางสายพันธุ์ตามธรรมชาติของสัตว์ทะเล และโอกาสทางเศรษฐกิจที่สามารถสร้างขึ้นได้จากท้องทะเล เราจะได้พูดคุยกับผู้ที่ใช้ชีวิตกับท้องทะเลโดยตรง พร้อมเปิดโลกสัตว์ทะเลใต้ผืนน้ำ อันแสนกว้างใหญ่ไพศาล พบกับการค้นพบล่าสุดทางวิทยาศาศตร์และเรียนรู้ว่าที่จริงแล้วเราทุกคนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร

การได้เรียนรู้ สิ่งเหล่านี้ยังทำให้เราได้รับรู้ว่าเราต้องพึ่งพิงมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลมากเพียงใด ท้องทะเลกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและเราจะลงมือทำอะไรได้บ้าง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวิถีที่ยั่งยืนและให้ทุกชีวิตสามารถพึ่งพาอาศัยมหาสมุทรต่อไป

Blancpain Ocean Commitment (BOC)

บลองแปงกับท้องทะเลมีสายสัมพันธ์ร่วมกันมาตั้งแต่ปี 1953 เมื่อบลองแปงได้เผยโฉมนาฬิกาดำน้ำโมเดิร์นเรือนแรก นั่นคือ ฟิฟตี้ส์ ฟาธอมส์ (Fifty Fathoms) ซึ่งเรือนเวลานี้บ่งบอกถึงความหลงใหลในโลกใต้น้ำของบลองแปง และต่อยอดไปสู่การเปิดโลกใต้ท้องทะเล โดยเป็นอุปกรณ์บอกเวลาที่เปี่ยมประสิทธิภาพและให้ความปลอดภัยแก่นักดำ น้ำเมื่ออยู่ใต้สมุทร

Blancpain Ocean CommitmentBlancpain Ocean CommitmentBlancpain Ocean Commitment

จากน้ันเป็นต้นมา การสำรวจและภารกิจอนุรักษ์ท้องทะเลถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับบลองแปง จากประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 70 ปี ของฟิฟตี้ส์ ฟาธอมส์บลองแปงได้ก่อร่างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับทั้งเหล่านัก สำรวจ, ช่างภาพ, นักวิทยศาสตร์ทางทะเล และนักสิ่งแวดล้อมที่ล้วนเห็นคุณค่าและหวงแหนโลกใต้สมุทร ด้วยสายใยเหล่านี้

Blancpain Ocean CommitmentBlancpain Ocean Commitment

Blancpain จึงตั้งใจให้การสนับสนุนกิจกรรมสำคัญ และโครงการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องทะเลโดยเฉพาะ จวบจนปัจจุบัน มีโครงการที่บลองแปงให้การสนับสนุนด้วยใจรักเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งมีผลลัพธ์ที่จับต้องได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายอาณาเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลทั่วโลกโดยมีพื้นที่คุ้มครองเพิ่มขึ้นกว่า สี่ล้านตารางกิโลเมตร

Oceanic Global

Blancpain Ocean Commitment

โอเชียนนิค โกลบอล สร้างแรงบันดาลใจให้เราห่วงใยท้องทะเลอย่างแท้จริง และยังแนะวิธีที่จะช่วยอนุรักษ์ท้องทะเลอีกด้วย องคก์รระดับนานาชาติที่ไม่หวังผลกำไรนี้มอบแสงส่องทางให้เราได้พบกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยชาติกับท้องทะเลและยังสร้างแรงผลักดันให้ทั้งปัจเจกบุคคล ชุมชน และภาคอุตสาหกรรมร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

Blancpain Ocean CommitmentBlancpain Ocean Commitment

โอเชียนนิค โกลบอล สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงมือปฏิบัติอย่างยั่งยืน และให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่วัดผลจับต้องได้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโอเชียนนิค โกลบอลเป็นพันธมิตรร่วมจัดงานวันมหาสุมทรโลกมาตั้งแต่ปี 2019 ในฐานะ ผู้สนับสนุนด้านโปรดักส์ชั่นหลากหลายธีมได้แก่ Gender and the Ocean”, “Innovation for a Sustainable Ocean” รวมถึงธีมในปีนี้คือ “The Ocean : Life and Livelihoods”